05136091330-1 sadra_info@yahoo.com

آموزشگاه زبان صدرا به منظور کنترل سطح کیفی آموزشی و ارزیابی زبان آموزان آزمونهای مختلف در سطوح مربوطه را به شرح ذیل برگزار می کند:

 

سطوح کودکان (Children) :

آزمونهای این سطح شامل امتحانات شفاهی کلاسی ، امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم می باشد .

 

سطوح نوجوانان (Junior) :

آزمونهای این سطح شامل امتحانات کتبی کلاسی ، دیکته و امتحانات شفاهی ، امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم است .

 

سطح بزرگسال (Adults) :

این سطح شامل امتحانات منظم و کوئیز کتبی در پایان هر درس ،

امتحانات Speaking , writing و امتحان پایان ترم می باشد .

لازم به ذکر است در این سطح بعد از امتحان کتبی ، زبان آموزان در صورت اخذ حد نصاب نمرات از طریق آزمون برای سطح بعدی قبول می شوند .

بدیهی است زبان آموز در صورت عدم قبولی در آزمون شفاهی با پیشنهاد استاد

مربوطه و تایید مدیر آموزش تجدید دوره خواهد شد .

 

سطوح پیشرفته (Speaking Course) :

این سطوح به دلیل تمرکز در مهارت Speaking دارای امتحانات منظم کوئیز کتبی

و شفاهی در پایان هر درس می باشد .

در پایان دوره امتحان کتبی در غالب اصلاحات مکالمه و تاکید بر مهارت گفتاری برگزار

می شود . امتحان اصلی این دوره ، آزمون Speaking است که توسط استاد دیگر یا مدیر آموزش انجام می شود .