05136091330-1 sadra_info@yahoo.com

این مدرک در پایان دوره های آموزشگاه شامل 16 ترم ، سه ماه به مدت هر ترم  44 ساعت آموزشی ،جهت آمادگی زبان آموزان

برای آزمون های بین المللی (کمبریج )صادر می شود :