05136091330-1 sadra_info@yahoo.com

سیستم ارزشیابی

 

چیدمان ریز نمرات در دوره های کودکان ،نوجوانان ، بزرگسالان

وضعیت قبولی یا مردودی زبان آموزان در آزمون های پایان ترم